cs  | de  | en
Facebook Krušné hory Instagram Krušné hory Youtube Krušné hory

KRUŠNOHORSKÝ AUTOMOBILOVÝ OKRUH

Místo: Krušné hory
GPS souřadnice: 50.600686, 13.611111
Kategorie: Sport, Kultura, Příroda, Doprava, Turistické a cyklotrasy
Oblasti: Krušné hory
Určeno pro: Výletník, Obecné

Krušnohorský automobilový okruh

Okruh vznikl z iniciativy Sdružení obcí v regionu Krušných hor ve spolupráci s Okresním úřadem v Mostě a Krušnohorskou iniciativou. Projekt výrazně podpořil západovlámský Spolek volného času Flandry a společnost pro ekonomický  a  sociální  výzkum  a  konzultace WES Flandry. Značení automobilového okruhu a doprovodná brožura vznikly za finanční podpory Vlámského společenství v rámci spolupráce s Českou republikou. Kontakt zprostředkovala Regionální rozvojová agentura, a. s. Most. Krušnohorský automobilový okruhu je dlouhý 92 km. Putování začíná v podhorském městě Litvínov, vede na vrcholky Krušných hor a upozorňuje na zajímavosti historické i přírodní, končí opět v Litvínově. Ale vzhledem k tomu, že trasa tvoří uzavřený okruh, lze cestu začít v libovolném úseku. Značky jsou umístěny po celé trase okruhu.

Vyznačená automobilová trasa vás provede městečky a vesničkami, které spojuje obdobná minulost - těžba nerostného bohatství, ať už stříbra, měděných a železných rud nebo později uhlí. Tento průvodce se základní orientační mapkou se vztahuje ke komunikacím a značkám, rozmístěným po celé délce trati s odkazem na jednotlivé odbočky. Slouží k upřesnění a k lepší orientaci po okruhu, hlavně na rozcestích a před odbočkami, směřujícími k jednotlivým zajímavostem. Čísla na značkách upozorňují na vybraná místa autookruhu a stejným číslem je označen příslušný text v průvodci. Naše putování začíná v podhorském městě Litvínov, zavede Vás na vrcholky Krušných hor, provede zajímavostmi historickými i přírodními a vrací se zpět z opačné strany do města Litvínova. Informace k jednotlivým zastávkám se skrývají pod čísly na mapě.

zrekonstruovaných a v upravených prostorách zřízena prodejna knih, galerie a restaurace. Kostel sv. Michaela Archanděla - stavebně nejstarší památka města tvoří významnou dominantu Litvínova. Raně barokní kostel byl vystavěn v letech 1685 - 1694 podle slavného barokního stavitele J. B. Matheye

 •  Voigtovy sady - sousedí se zadním traktem kostela. Jsou zde umístěny barokní plastiky, z nichž některé pocházejí z dílny Matyáše Brauna. 
 • Valdštejnská kaple - nechala ji vybudovat Karolina z Valdštejna v roce 1825 nad hrobkou Františka Adama z Valdštejna. Stavbu navrhoval a vyzdobil drážďanský sochař Franz Johann Pettrich v klasicistním slohu.
 • Valdštejnský zámek - je druhou nejstarší stavbou města Litvínova. Do dnešní podoby jej nechal přestavět z bývalého panského domu František Josef Jiří v letech 1732 až 1743. Čelní křídlo zámku je obrácené do rozlehlého zámeckého parku, který je využíván k významným městským akcím. V současné době je v budově zámku pracoviště Okresního muzea v Mostě.

První odbočka z autookruhu, ve směru vodní nádrž Janov, je vzdálená 2 km (směr Křížatky). Projíždí se lesním úsekem. Po ujeté vzdálenosti se odbočí vpravo a krátkým úsekem se sjede k hrázi. Okolo vodní nádrže můžete pouze pěšky.

2. Janovská vodní nádrž

Byla vybudována v letech 1911 až 1914. Patří mezi nejvyšší zděné hráze v České republice. Je zařazena mezi technické památky. Délka hráze je 225 m, šířka koruny je 4,5 m a výška hráze nad terénem činí 43 m.

3. Horní Jiřetín 

Je pohraniční obec známá z minulosti těžbou železné rudy a antracitu. Řadí se mezi největší obce Mostecka. Horní Jiřetín je rodištěm významného hudebního skladatele Františka Glaesera ( 1798-1861).... více o historii a památkách. 

 •  Kostel Nanebevzetí Panny Marie: Byl postaven v letech 1694 - 1710 podle plánů J. B. Matheye v barokním slohu na stejném místě po předešlém kostele, který byl zbourán v roce 1676.


Z Horního Jiřetína pokračujete až k ukazateli na obec Černice. Trasa autookruhu pokračuje přímo, zároveň je možno odbočit doprava. Tato odbočka (v délce 7 km) vede přes obec Černice, pokračuje po slepé silnici, podél těžební jámy a krátká značená odbočka vyústí přímo před branou historicky ceněného sídla Jezeří. Přibližně v polovině této odbočky je turisticky značená trasa pro pěší nebo cyklisty k další historické památce (Alberku).

 • Alberk - v dostupných historických materiálech je uváděn jako bývalý strážný hrad. Poslední zjištění identifikaci Alberku nepotvrdila a místo je označeno jako bezejmenný hrad na vrchu Hansberg z let 1270 až 1320.


Na zámku Jezeří naleznete informační tabuli, která se vztahuje k lomu Československé armády. Z tohoto místa, z nadhledu, je patrný rozsah důlní činnosti a ohromné území, které je těžbou zasaženo, v mapě pod bod. č. 11. Povrchový lom vidíte též ze silnice za obcí Komořany směrem na Vysokou Pec. Protíná poměrně dlouhý úsek, po jehož pravé straně se otevírá pohled do zmiňovaného lomu.

4. Zámek Jezeří 

Je považován za největší barokní stavbu v Evropě. Ve své době byl zámek vyhlášeným kulturním centrem, kde se pořádala divadla, hudební večery a k jeho renomé patřily i zahrada, obora a proslulý zámecký park (dnes pouze část tzv. "arboreta"). V letošním roce zahájila provoz zrekonstruovaná hospodářská budova, využívaná jako ubytovna a restaurace.

Trasa pokračuje od odbočky na Černice směr Komořany, tzv. koridorem. Další obcí je Vysoká Pec. Zde odbočíte doleva a zastavíte u domu hrázného. Blížíte se do prvního ochranného pásma, proto je cestu nutno podniknout pěšky. Následující uvedené zastávky od č. 12 do č. 14 jsou přístupné po turisticky značených cestách pěšky nebo na kolech. 

5. Hornictví v Podkrušnohoří 

Během 19. století se v této oblasti rozvinula těžba hnědého uhlí v povrchových i hlubinných dolech. Stala se dominantním zdrojem obživy pro převážnou část obyvatelstva. Nezaměnitelně prošlapávala cestu na desítky let dopředu a navždy poznamenala ráz krajiny. Za několik let vlivem rekultivačních prací se pohled promění. Proces od ukončení důlní činnosti, přes úpravu terénu a osázení, je dlouhodobý.

Zastávky 6 - 10

6. Přírodní rezervace Jezerka 

Národní přírodní rezervací byla vyhlášena Ministerstvem kultury ČSR v roce 1969. Název rezervace byl zvolen podle hory Jezerky, která leží ve výšce 705,4 m n. m. Na Lesním potoce byla v letech 1902 až 1904 vybudována malá přehrada, která má dnes rozlohu 135,96 ha. V území rezervace je možno nalézt celou škálu zajímavých skalních útvarů a reliéfů. 

 •  Hrad Žeberk -  dochovaly se z něj nepatrné zbytky, býval nejvýše položeným hradem v Severních Čechách. Patří mezi nejstarší a poměrně vzácné příklady tohoto typu hradu. Nálezy z hradu naznačují, že byl založen už v první čtvrtině 13. stol. Naposledy je uváděn v roce 1383.


Návrat zpět na autookruh do obce Vysoká Pec, trasa pokračuje přes Červený Hrádek s odkazem na historickou stavbu zámku stejného názvu. 

7. Červený Hrádek 

Dnešní podoba zámku pochází z druhé poloviny 17. století. V té době byl ve vlastnictví Jana Adama Hrzána z Harasova, který dal třicetiletou válkou silně poškozený hrad přebudovat. Práce byly započaty v roce 1655 a ukončeny dostavěním dvouramenného schodiště na východní straně zámku v roce 1697.
Poslední rekonstrukce zámku probíhá postupně od roku 1996. Rekonstrukční práce stále pokračují opravou zadní a boční části zámku.

Po prohlídce zámku a přilehlého parku nás průvodce postupně zavede do horské části okruhu. Dostáváme se do malebné přírody. Přímo při silnici nepřehlédněte rybníčky a rašeliniště. 

8. Boleboř 

Turisticky zajímavá obec na trase, vzdálená 5 km od Červeného Hrádku. Patří k nejstarším osadám v Krušných horách. První zmínky o obci se vyskytují z roku 1352. Stávala zde tvrz, která je doložená do roku 1623. V 17. nebo začátkem 18. století byl postaven zámek, zřejmě za Martiniců. V obci se dochovalo několik hrázděných domů krušnohorského typu. Již v dnešní době, roku 1990, byla postavena kaple sv. Mikuláše, vysvěcená 21. 8. 1993.

9. Svahová 

Horská obec s drsnými horskými podmínkami, ale s krásnými přírodními scenériemi, které doplňují nevelká rašeliniště se zajímavými živočichy i horskou vegetací. 

10. Malý Háj

Obec se rozprostírá na horské pláni a otevírá krajinu s dalekým výhledem na české i německé straně. Samostatně zde stojí horský kostelík z roku 1791, se zajímavou sousedící farou.

Zastávky 11 - 15

11. Hora Svaté Kateřiny

Vznikla v roce 1473 v údolí pod Kateřinským potokem a Městským vrchem. Hornická osada byla založena v blízkosti nálezů stříbrné a měděné rudy...

 • Turistický přechod - v této obci Vás turistická cesta a cyklotrasa zavede až naturistický přechod, který spojuje Českou republiku se sousedním Saskem. Přímo u hraničního přechodu je poslední možnost se občerstvit na české straně v Restauraci u vleku. 
 • V bezprostřední blízkosti jsou pro milovníky zimních sportů lyžařský vlek i běžecké trasy.
 • Rozhledna - Turistická rozhledna na Růžovém vrchu je vysoká 16 m. Byla vybudována v roce 1902 pro zvýšení cestovního ruchu. 

Odbočka z obce Hora Svaté Kateřiny do následujícího Brandova (délka 12 km) vás zavede až na hranici se Spolkovou republikou Německa. Z hraničního turistického přechodu pro pěší a cyklisty, vede upravená turistická trasa (10 km) až ke skanzenu, ke kterému jsou uvedeny informace pod č. 22.

12. Brandov 

Patří k hornickým horským obcím, kde se těžila převážně železná ruda. Historie obce sahá až do roku 1549. Brandov je hraniční obec s turistickým přechodem s omezením pro pěší a cyklisty. Významnou historickou stavbou v obci je kostel archanděla Michaela, který byl vybudován v barokním slohu v roce 1720. Loupežnický hrádek pocházející z druhé poloviny 13. století, již zaniklý, byl objeven v roce 1986 a bude vyznačen jako bývalé hradiště v nedalekém okolí Brandova v tzv. Kolonii.

13. Olbernhau

Muzejní komplex Saigerhutte se řadí mezi ojedinělé památky evropského významu z roku 1567. Jednotlivé objekty jsou stylizovány do doby našich předků a tvoří skanzen. Součástí je technické muzeum.

14. Nová Ves v Horách 

Byla založena roku 1564 Magdalenou a Annou z Veitmeile a pojmenovaly ji Rottendorff. Vznik obce se váže k rozvoji rudného dolování v Krušnohoří. Nová Ves v Horách patří k vyhledávaným rekreačním místům Mostecka pro klidné, horské prostředí. 

 • Historická expozice - je tématicky zaměřená na vývoj obce, významné události, jenž ovlivnily historická období obce a jejího okolí. Ukázka historických řemesel připomenuta dochovanými předměty, nástroji a výrobky. 
 • Cyklostezka je souběžná s komunikací spojující Novou Ves v Horách s Mníškem, kde můžete využít hraničního přechodu v Mníšku. Začátek stezky v Nové Vsi v Horách je osazen informační tabulí s mapou trasy. 
 • Dřevařský rybník - možnost koupání v této nadmořské výšce vyžaduje krásné slunné počasí a zároveň kus odvahy, chladná voda ale určitě osvěží. 

15. Mníšek

Hraniční přechod pro osobní automobily - v blízkosti informační tabule Krušnohorského autookruhu vyúsťuje již zmiňovaná cyklostezka z Nové Vsi v Horách. Cyklostezka končí u hotelu Sebastian.

Zastávky 16 - 20

16. Klíny

Obec Klíny s osadami Sedlo a Rašov leží ve východní části Krušných hor. Ves byla založena kolem roku 1355. Obec Klíny je vyhledávána v letních měsících jako středisko turistických tras, cyklistických stezek spojující vrchy Krušných hor a v zimních měsících vše podtrhuje mezinárodní skimagistrála se svahy využívanými ke sjezdovému lyžování. 

17. Černý rybník 

Byl vyhlášen přírodní národní rezervací, aby se dochoval jedinečný ráz této lokality. Rezervací byl vyhlášen Okresním úřadem Most v roce 1993. Rozprostírá se na výměře 32,5 ha. Rašelinová pole mají mocnost od 1,7 m do 7 metrů a podtrhují svéráznost této oblasti. 

18. Zámeček Lichtenwald

Lovecký zámeček nechal vystavět Emanuel Filibert z Valdštejna v letech 1761 - 1767. Jednotlivé budovy tvoří pravidelný kruh, který se skládá ze zámečku, lesovny, domu vrátného, stájí a vozové kůlny. Dnes patří Lesům ČR. 

19. Flájská přehrada 

Nese název podle zatopené obce Fláje. Byla vybudována v letech 1954 až 1963 pro zásobení podkrušnohorské oblasti pitnou vodou a to nejen pro mosteckou oblast. Z Flájské vodní nádrže dále vyúsťuje Flájský potok. Hráz je vysoká 47,5 m nad terénem, dlouhá 459 m a šířka v koruně (hráze) je 8 m.
Zajímavostí je vysoká kvalita této vody, která ji řadí na přední místo v republice. Zdůvodňuje se rašelinovým podložím, kterým přírodní prameny protékají, než se smísí ve vodní nádrži.

20. Český Jiřetín

 • Kostel sv. Jana Křtitele - tento dřevěný kostelík byl do obce přestěhován v roce 1969. Půvabná lidová památka z poloviny 16. století byla vybudována v obci Fláje. V roce 1999 byl do zvonice kostela nainstalován a slavnostně vysvěcen zvon (původně zavěšen v kostele v obci Klíny).
 • Plavební kanál - mimořádnou stavbou z let 1624 až 1629 je umělý kanál vedený po úbočí Krušných hor z Flájí nad Českým Jiřetínem do německé obce Klausnitz. Využíval se v zimních měsících, kdy se předpokládal vysoký stav vody. Plavební kanál je podstatně starší než známější šumavské plavební kanály a svému účelu soužil více než 240 let...

Zastávky 21 - 26

21. Zaniklé obce

Na tomto místě můžeme nalézt zbytky základů dřevěného flájského kostelíka a několik zbývajících základů původních domů obce Fláje. 

22. Dlouhá Louka

Nadmořská výška, ve které se obec nachází, umožňuje výhled do Českého středohoří. Rozprostře se před vámi jedinečný pohled na rozházené samostatné vrchy, které zde vyrostly po sopečné činnosti a připomínají tak přírodní výboj o nezměrné síle a energii, který tvořil konečný profil krajiny. Z Dlouhé Louky vede turistická trasa Loučnou, která měří 960 m.

 
Z obce Dlouhá Louka pokračuje okruh do obce Loučná. Proti vyznačené trase autookruhu je možné odbočit. Odbočka, která spojuje Osek s městem Lom a vrací se zpět do Loučné k informačnímu centru, tvoří malý okruh. Na této odbočce je možné navštívit zajímavou a rozsáhlou historickou památku - klášter cisterciáků. 

23. Město Osek

Osek leží na úpatí Krušných hor pod vrchy Špičákem a Stropníkem v nadmořské výšce 324 m. První zmínky o Oseku pocházejí z 5. století. 31. března 1872 byl Osek povýšen na městys a 27. dubna 1913 císařem rakouským Františkem Josefem de Este na město. Město má bohaté možnosti zimní i letní turistiky, je ideálním východiskem pro výlety do Krušných hor. 

 • Cisterciácký klášter - tato národní kulturní památka významně přesahuje regionální charakter. Slouží nejen k sakrálním účelům, ale jeho velkolepý chrám, historické prostory kapitulní síně a křížové chodby jsou zpřístupněny veřejnosti. Klášter byl založen Hrabišicovým bratrem pro cisterciácké mnichy, kteří přišli v roce 1196 z Bavorska. 
 • Salesiova výšina - naučná stezka z Oseka ke středověkému hradu Rýzmburk prochází kolem přírodního skalního útvaru Saleisova výšina. Nese otisky druhohorních mlžů a dále vede kolem tzv. Černé jeskyně.

24. Město Lom

První zmínky o osadě Lom jsou patrné v roce 1199. Statut města získal Lom až v roce 1938.

 • Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - pochází ze 17. století. Před kostelem stojí pískovcové sousoší na památku obětem koncentračních táborů (autorem Zentner v r. 1946).

Z Lomu se dá ještě pokračovat na obec Mariánské Radčice (4 km) - dějiny obce jsou spojeny s poutním místem a s mariánským kultem. Více než 700 let jsou poutním místem oseckých cisterciáků.

25. Litvínov

Koldům - technická památka Koldům (kolektivní dům) je řazena mezi objekty, které tvoří významný vývojový článek české i světové architektury po druhé světové válce. Objekt je zapsán v ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

26. Meziboří 

Město Meziboří vzniklo na území vesničky Schönbach, která se rozkládala na svazích krušnohorského podhůří 2 km severně od Litvínova. První informace o obci nalezneme z roku 1398. Meziboří nabízí kvalitní atletický a fotbalový stadion, tenisové kurty, tělocvičny, kuželnu, lyžařský vlek, hřiště na volejbal a nohejbal.

 • Tesařova naučná stezka - naučná stezka začíná u letního stadionu v Meziboří a zavede vás až k oboře, kde je umístěna poslední informační tabule. 

 

POZOR !!! Krušnohorský automobilový okruh je přerušen u hráze v. d. Fláje dopravní značkou Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) směrem na Dlouhou louku. Na tuto část trasy pak nelze navázat žádnou objížďkou nežli se vrátit do výchozího bodu okruhu v Litvínově a jet v protisměru okruhu.

 

 

FL

 

Mapa